środa, 4 maja 2011

Upadki i powroty - Tony Alva

Tony Alva to jeden z najbardziej wpły­wo­wych desko­rol­kow­ców na świe­cie. Zaczy­nał pły­wa­jąc na desce sur­fin­go­wej, by póź­niej stać się pre­kur­so­rem desko­rol­ko­wej jazdy w pustych base­nach. Wraz z innymi sur­fe­rami, któ­rzy popo­łu­dnia spę­dzali na beto­no­wych falach w eki­pie Z-Boy usta­lał zasady, triki i spo­sób jazdy, które były zupeł­nie odmienne od ówcze­śnie panujących. Alva w 1977 roku zdo­był pierw­szy w histo­rii tytuł mistrza świata w ska­te­bo­ar­ding’u, a jego nazwi­sko stało się roz­po­zna­wane wszę­dzie.

Cztery lata temu sto­czył walkę z nało­gami, w które wpę­dziły go pie­nią­dze i sława, jed­nak w kry­tycz­nym momen­cie otrzą­snął się i posta­no­wił wyjść na pro­stą. Sami sprawdzcie co mu w tym pomo­gło i jakimi war­to­ściami dziś kie­ruje się w życiu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz